Mojšop.rs koristi "kolačiće" (cookies) kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja online prodavnice smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Saobraznost robe

(ova veb-strana je sastavni deo Uslova kupovine)

 

Definicije pojmova

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u Zakonu o zaštiti potrošača i na ovoj veb-strani imaju sledeće značenje:

 • Potrošač je fizičko lice koje na nabavlja robu za svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. U konkretnom slučaju, to je kupac koji je poručio robu na online prodavnici „Mojšop.rs“.
 • Prodavac je trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe na daljinu. U konkretnom slučaju, to je kompanija „Microcer“ d.o.o.
 • Ugovor o prodaji robe na daljinu je ugovor zaključen između prodavca i potrošača korišćenjem elektronske komunikacije (sredstava komunikacije na daljinu) putem online prodavnice „Mojšop.rs“.
 • Saobraznost robe ugovoru odnosi se na svojstva koja ima roba koju je prodavac isporučio potrošaču.
 • Garancija može da se daje samo ako potrošač garancijom stiče neka dodatna prava, posebne pogodnosti, ali isključivo ako su više i šire u odnosu na one predviđene Zakonom o zaštiti potrošača.

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a što pretpostavlja:

 • da roba odgovara opisu koji je dao prodavac;
 • da ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja;
 • da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca.

 

Odgovornost za nesaobraznost

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru:

 • ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • ako se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
 • ako je potrošač mogao lako da je uoči, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

 • nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
 • je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
 • obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor o kupovini te robe.

Za način podnošenja reklamacije prodavcu zbog neosaobraznosti robe, pogledajte veb-stranu Reklamacije.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. Ako to nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.